top of page

Onderwijsregelgeving & Schoolreglement

 

 

De actuele onderwijsregelgeving bevat teksten uit decreten en omzendbrieven die van toepassing zijn op het onderwijs. De meest recente regelgeving vindt u op www.vvkbao.be of op de website van de school.
Ouders kunnen steeds een afschrift van deze regelgeving vragen aan de school.

1. Inschrijven van leerlingen

Alle leerlingen kunnen inschrijven doorheen het hele schooljaar. Er zijn geen wachtlijsten of inschrijvingsstop.

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.
Het decreet basisonderwijs zegt dat scholen met een verschillend inschrijvingsnummer (dus in ons geval krinkelrups, krinkel 1 en krinkel 2) gelegen binnen eenzelfde campus mogen beschouwd worden als één geheel.

De leerlingen die doorstromen van de ene school naar de andere school worden beschouwd als zittende leerlingen. Zij moeten niet genoteerd worden in het inschrijvingsregister, ouders moeten dus ook niet tekenen bij eventuele verschuivingen tussen beide krinkels.

Bij inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, zal de school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging.
Het onderzoek in overleg met de ouders, het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren. Na dit onderzoek wordt de beslissing aangetekend of tegen afgiftebewijs binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur.

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar.

Je kind kan pas in het eerste leerjaar instappen als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. ( zie onderwijsregelgeving "www.vvkbao.be")

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.

2. Organisatie van de leerlingengroepen

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

3. Afwezigheden wegens ziekte

 • Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

 • Is een kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende.
  Zo’n briefje van de ouders kan max. 4 keer per schooljaar.

 • Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

 • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Raadgeving besmetting luizen :
Gelieve in geval van kriebelbeestjes de leerkracht te verwittigen en uw kind onmiddellijk te behandelen. Een leerling die besmet is, mag naar school komen als de behandeling opgestart is. In de lagere leerjaren worden de leerlingen na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluizen. Dit gebeurt door het kriebelteam, een groepje van ouders.

Andere afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie.

Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage.

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op.

4. Schooluitstappen

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

 

Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

 

Onze school organiseert voor de leerlingen :

 • van het 1e leerjaar een 2-daagse: "Kasteelklassen" in Hingene

 • van het 5e leerjaar een 4-daagse: "Reinaertklassen" in Waasmunster

 • van het 6e leerjaar een 5-daagse: "Ruimteklassen" in Transinne

Vrijetijdspas

Vanaf schooljaar 2016-2017 hebben inwoners van Zwijndrecht, die houder zijn van een vrijetijdspas, recht op een korting van 75% op de maximumfactuur. Ouders betalen slechts het eigen gedeelte aan de school, de gemeente betaalt haar aandeel rechtstreeks aan de school.

De vrijetijdspas kan op een aantal manieren worden verkregen : 
Cliënten van het OCMW krijgen de vrijetijdspas automatisch via de maatschappelijk assistent die hen begeleidt.
Andere inwoners kunnen de vrijetijdpas krijgen op vertoon van een attest verhoogde tegemoetkoming. Dat kan men op eenvoudig verzoek bij het ziekenfonds ophalen.
Ouders die vragen hebben, nemen best contact op met de dienst sociale zaken van de gemeente.

 

5. Getuigschrift basisonderwijs

 

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend.

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift.

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. 

Bij niet-ontvangst wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria : 

 • De schoolrapporten en de evaluaties van het lopende en voorgaande schooljaar.

 • De gegevens uit het LVS

 • Het verslag van de leerkracht van het laatste schooljaar.

Beroepsprocedure

zie www.vvkbao.be 

6. Onderwijs aan huis

Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. 


Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw. Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen.
De school verwittigt de ouders indien hun kind recht heeft op dit onderwijs aan huis.

7. Orde en tuchtmaatregelen

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een orde/tuchtmaatregel genomen worden.
Hebben leerlingen het moeilijk met het naleven van de afspraken, dan krijgen ze een nota in hun agenda. 

Beste ouders, lees, handteken en bespreek deze nota met je kind.

Komt er geen verandering in de houding van de leerling, dan worden de ouders op gesprek naar school gevraagd.
Directie, zorg-, en klasleerkracht zullen dan samen met de ouders en de leerling een interventieplan opstarten.
Indien nodig roepen we de hulp in van het CLB of andere instanties.

 

8. Bijdrageregeling

Achteraan in de afdrukbare versie van de info-brochure vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven.
Voor sommige posten vermeld de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld. Voor deze laatste posten kennen we de kostprijs niet vooraf, daarom geven we richtprijzen. Deze prijzen bepalen we door ons te richten op de prijs die de activiteit vorig jaar kostte.

9. Geldelijke en niet- geldelijke ondersteuning

Zie rubriek onderwijsregelgeving.

10. Ongevallen en verzekering

"Lien valt op de speelplaats en moet naar de dokter."
"Klaas springt al te enthousiast over de bok in de gymles en breekt zijn been."
"Els heeft tijdens de schooluitstap met de fiets een geparkeerde wagen aangereden en beschadigd."

Enkele voorbeelden van schoolongevallen waarmee elke school – en dus ook vele ouders- geconfronteerd worden.
Maar waarvoor is de school nu eigenlijk verzekerd?

Uitgangspunt van de schoolverzekering is het gehele schoolleven: de lesactiviteiten, sportactiviteiten, schoolreis, (meerdaagse) uitstappen, schoolfeest, de activiteiten die de school organiseert samen met de ouderraad.

Onze school heeft o.a. volgende verzekeringen afgesloten:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid 
  Deze waarborg is van toepassing op het schoolleven, de weg van en naar school valt hier niet onder. Het schoolleven geldt enkel wanneer de kinderen onder toezicht van de school staan.
  Het is belangrijk dat ouders er zich van bewust zijn dat zij voor de ongevallen die hun kinderen op weg van en naar school veroorzaken, persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden. Het afsluiten van een verzekering BA privé-leven is dus geen overbodige luxe!

 • Lichamelijke ongevallen
  Medische kosten bovenop de mutualiteitbijdrage worden vergoed. Er zijn waarborgen voor tandprothese, overlijden en blijvende invaliditeit. Er is geen verzekering voor stoffelijk schade (bv.: brillen, kleding). Hier geldt de verzekering zowel voor schoolactiviteiten als voor de weg van en naar school.

 • Vrijwilligers
  De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Deze mensen vallen onder de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Daarenboven heeft de school een aparte verzekering ongevallen vrijwilligers afgesloten.

De schoolverzekeringen zijn in handen van het Interdiocesaan Centrum, een verzekeringskantoor verbonden aan het VSKO, gespecialiseerd in het verzekeren van scholen. Bijkomende en actuele informatie betreffende schoolverzekeringen, schoooluitstappen, kinderzitjes … is terug te vinden op de website: www.interdio.be .

11. Welzijnsbeleid

Verkeersveiligheid

Tijdens de wintermaanden stimuleren we de kinderen om een fluo-hesje te dragen. Ook raden we de kinderen aan om een fietshelm op te zetten.

Rond de school geldt volgende reglementering: 

Om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verbeteren heeft het gemeentebestuur samen met de scholen, ouderverenigingen en lokale politie sinds april 2007 een aantal maatregelen uitgewerkt.

Kus & Rij : In de Regenbooglaan is aan de kant van de school een kus-en-rij-zone ingericht. Tussen 8 en 9 u. mogen de auto's daar enkel stilstaan en niet parkeren.

Kort Parkeren : In de Schoolstraat zijn negen parkeerplaatsen voorbehouden voor zeer kort parkeren, ten hoogste 15 minuten. Daar kunnen ouders die hun kind begeleiden naar het kinderdagverblijf of kleuterschool, veilig en reglementair parkeren.

Kan het ook zonder auto?
De verkeersdrukte aan de scholen zou ook aanzienlijk afnemen indien de ouders die niet echt met de wagen moeten komen, hun kinderen te voet of met de fiets zouden brengen. Wij willen hiervoor dan ook een oproep doen.
Ten slotte kunnen ouders ook gebruik maken van de gemeenteparking aan de sporthal die op slechts 150 m van de school gelegen is.

Besmettelijke ziekten

Ouders hebben meldingsplicht bij elke besmettelijke ziekte waarvoor maatregelen kunnen nodig zijn.

Een kind met koorts hoort niet thuis op school.

De huis-/kinderarts die een ziekte vaststelt, zal u zeggen of u de schooldirectie moet verwittigen. 
Voor "luizen" wordt in onze school een beleidsplan opgesteld.

Medicatie

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.
Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Stappenplan bij ongeval

Bij een ongeval op school worden eerst de ouders verwittigd. Indien niemand kan bereikt worden, zal het kind, indien nodig, verzorgd worden in het UZA in Edegem. Bij een eventueel ongeval onmiddellijk de directie verwittigen en een formulier afhalen op school waar u verdere inlichtingen gegeven worden.

Rookverbod

Onze school is een openbaar gebouw...
dus ook ROOKVRIJ (vanaf het betreden van de speelplaats).

12. Leefregels en omgangsvormen op school

Op de speelplaats

De volgende plaatsen zijn voor de leerlingen verboden speelterrein:

 • buiten de schoolpoort

 • in de fietsenkelder

 • tussen de groenaanplantingen

 • in de gangen

 • in de toiletten

Leerlingen houden de speelplaats netjes. Het afval wordt gesorteerd volgens de wettelijk voorgeschreven normen.

Bij het einde van de speeltijd, wanneer het belsignaal klinkt, gaan de kinderen onmiddellijk naar de rij. Na het tweede belsignaal staan ze stil en zwijgen ze. Met de leerkracht gaan ze in stilte en in rij naar de klas. 

De leerlingen mogen de school enkel verlaten nadat de ouders de leerkracht hiervan schriftelijk op de hoogte hebben gebracht.

De leerlingen die met de fiets naar school komen, stappen af aan de schoolpoort en plaatsen hun fiets onmiddellijk in de fietsenkelder.

Op het einde van de lessen in de voormiddag en de namiddag vormen de leerlingen een rij. De leerlingen verlaten de rij pas nadat het signaal gegeven is door de klastitularis.
’s Middags verzamelen de leerlingen die blijven eten op school in de eetzaal.
Ouders die hun kinderen afhalen, wachten deze op aan de schoolpoort. De kinderen stappen rustig naar hen toe.

Leerlingen die zich verwonden tijdens de speeltijden melden dit bij de leerkracht met toezicht die voor een aangepaste verzorging zorgt. Bij ernstige verwondingen worden de ouders verwittigd en zullen de kinderen door de directie, een andere leerkracht of de ouders naar de dokter of zo nodig naar het U.Z. te Edegem worden begeleid.

In de gangen en in het toilet

De leerlingen gaan naar het toilet bij het begin van de speeltijd.

Meisjes en jongens, elk naar de voor hen voorziene locatie. Tijdens de lessen maken de leerlingen gebruik van het toilet op de gang.
Tijdens de klastijd wordt slechts bij hoogdringendheid toelating gegeven om op de gang naar het toilet te gaan.

 

In de gangen en in de toiletten wordt er niet gespeeld of gegeten.

De leerlingen gaan de trap op en af, trede per trede en in stilte.

De leerlingen hangen hun jas ordelijk aan de kapstok op de plaats hen door de klastitularis aangewezen. De boekentas wordt ordelijk onder de kapstok geplaatst. Het gymzakje gaat wekelijks mee naar huis om te laten wassen.

Leerlingen die op school drank kopen, drinken deze bij het begin van de speeltijd.

In de refter

De leerlingen van het eerst en tweede leerjaar eten tijdens de eerste beurt nl. om 12.05 uur.De andere leerjaren komen tussen 12.25 uur en 13.20 uur naar de eetzaal. Van 12:25 uur tot 12:45 uur is er een stille beurt voor de leerlingen die in alle rust willen eten.

 

De leerlingen zorgen ervoor dat hun plaats opgeruimd is na de maaltijd.
Na de maaltijd verlaten de leerlingen de refter rustig.

De brooddozen en drinkbekers zijn voorzien van de naam en de klas van de leerling.

 

Leerlingen die 's middags blijven eten, blijven op school. Elders middageten wordt uitzonderlijk toegestaan en enkel met een schriftelijk bewijs van de ouders. Dit wordt afgegeven aan de klastitularis.

Het middagtoezicht kost € 0.75/dag.

Leefhouding van de leerlingen

Uiterlijk voorkomen

Gezien onze bezorgdheid om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van uw kind en de voorname uitstraling van onze school, vragen wij u aandacht te hebben voor volgende punten:

 • Graag zien wij uw kind naar school komen met aangepaste kledij en schoeisel. Hieronder verstaan wij: vaste schoenen (geen slippers), geen vrijetijdskledij zoals superkorte shorts en kleedjes. Geen sportkledij tenzij bij speciale gelegenheden, geen geverfde haren,geen piercings.

 • Wanneer oorringen bij een ongeval de oorzaak zijn van een ernstig lichamelijk letsel, kan de school hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden.

Hoffelijkheid

De leerlingen gedragen zich overal steeds beleefd, vriendelijk en correct tegenover het schoolbestuur, de directie, de leerkrachten, alle personeel en tegenover elkaar. Vrijpostig of uitdagend gedrag wordt in de school niet aanvaard. Bezoekers aan de school worden steeds hoffelijk benaderd.

Wij doen niet mee aan pesten : 

Ons antipestplan kan U vinden op onze website.

Verantwoordelijkheid i.v.m. schoolmateriaal en persoonlijke voorwerpen

Schooluitrusting, schoolgerei, zowel dat van de school als persoonlijke voorwerpen en kleding worden met zorg behandeld. Wie schade berokkent op dit punt, is ertoe gehouden deze te vergoeden.

Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden voor wat er op de school essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals elektronisch speelgoed en luxespelletjes, thuis gelaten.
De leerlingen brengen ook geen boeken of geschriften mee waarvan de inhoud onverzoenbaar is met het opvoedingsproject van de school.

Indien er een GSM wordt meegebracht naar school moet deze gedurende de ganse schooldag bij de leerkracht in bewaring gegeven worden. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen.

Persoonlijk materiaal wordt getekend. Indien het nodig is geld mee te brengen, zullen de leerkrachten één van de ouders schriftelijk verwittigen. Bovendien wordt geld nooit achter gelaten in jassen of schooltassen.

Schadevergoeding voor schade en gebouwen

Voor opzettelijke beschadigingen van gebouwen, meubilair en materiaal kan aan de ouders van de leerlingen een schadevergoeding gevraagd worden, gelijk aan de kosten van de herstelling. Schade die het gevolg is van persoonlijke nalatigheid, wordt eveneens door de ouders vergoed.

13. Echtscheiding

Zorg en aandacht voor het kind

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij en wij zullen ons, in geval van betwisting, houden aan de laatste juridische uitspraak. Om de school als neutrale plaats voor het kind te bewaren en omwille van de goede zorg voor het kind, zullen op school geen ontmoetingen met bepaalde personen kunnen plaats vinden die anders ook niet kunnen. Bij elke beslissing omtrent het kind baseren wij ons op het ‘vermoeden van instemming’ door de andere ouder. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag.
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

Betaling schoolrekening

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. D.w.z. dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op de vraag om een schoolrekening te splitsen. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

14. Privacy

Verwerken van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingen-begeleiding efficiënt te organiseren.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders.

 

De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

Overdracht van leerlinggegevens bij schoolverandering.

Bij een schoolverandering worden de leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden. De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft.

Ouders kunnen op verzoek deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden, kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de 10 kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.


Gegevens die betrekking hebben op de schending van de leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

Publiceren van foto's

De school publiceert geregeld foto's van leerlingen op haar website, in de schoolkrant,...
Voor de publicatie van gerichte foto's vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet.
Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto's en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie.

15. Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.
Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

 

Ouderavond in het begin van het schooljaar.

Dit gaat door in de klas van je kind. Je leert de leerkracht kennen, de klas en ook de manier van werken. 

Jij komt naar de ouderavond.

In de loop van het jaar zijn er individuele oudercontacten. 

Jij komt naar dit moment.
Lukt het niet? Je kan een nieuwe dag afspreken met de leerkracht.

De leerkracht maakt tijd voor je in de loop van het schooljaar.Is er een probleem? Maak je je zorgen over je kind? Wil je iets weten over de aanpak op school?

Je kan zelf een gesprek met de leerkracht vragen. Dit doe je best in het begin of op het einde van de schooldag. Of via een briefje in de boekentas.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

Je kind moet op school aanwezig zijn. 

Je brengt je kind op tijd naar school.
Te laat zijn stoort heel de klas!

Als je kind niet op school is, moet de school dit doorgeven aan het ministerie (departement onderwijs) en aan het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (=CLB).

Komt je kind niet naar school?

Je verwittigt de school voor 9u ’s morgens.

De school werkt samen met het CLB volgens een stappenplan. Dit kan je inkijken op school.

Problemen? Vertel het ons en we zoeken, samen met het CLB naar een oplossing. 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Wij praten Nederlands op school.

We begeleiden je kind naar het zo goed mogelijk begrijpen en praten van het Nederlands.Je stimuleert je kind om Nederlands te leren.

 

Enkele tips om dit makkelijker te maken:

 • volg extra lessen Nederlands

 • laat je kind in zijn vrije tijd iets doen in een club (vb sporten, dansen, knutselen,...)

 • laat je kind naar een jeugdbeweging gaan

 • ga naar de bibliotheek en lees leuke boeken

 • kijk naar een Nederlandstalig programma op TV

 • laat vriendjes komen spelen die ook Nederlandstalig zijn.

Bij een oudercontact of een andere activiteit, praten wij Nederlands.Jij praat Nederlands op school.

Lukt dit niet, breng je een tolk mee.

Individuele leerlingenbegeleiding

We volgen de ontwikkeling van jouw kind. Dit doen we via een leerlingvolgsysteem. 

Je volgt de ontwikkeling van je kind zelf ook op.

Als we merken dat je kind meer zorg nodig heeft, bespreken we dit met jou.

Je komt naar het overleg. De afspraken die we maken, volg jij ook mee op.

De zorgleerkracht kan je kind extra aandacht geven en individueel begeleiden. 

Als we ons beiden houden aan deze afspraken, maken we er een fijn schooljaar van!

Goede samenwerking is:
waar we ons inzetten voor ’t welzijn van de kinderen
waar kwetsbaarheid en mildheid een plaats hebben
Goede samenwerking is:
waar ouders voor de school supporteren
waar bemoedigende woorden worden gezegd
waar mensen elkaar helpen


Laat ons goed samenwerken!

bottom of page