1. Engagementsverklaring tussen school en ouders

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken.

Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. 

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

school.png
ouders.png
 • Ouderavond in het begin van het schooljaar. Dit gaat door in de klas van je kind. Je leert de leerkracht kennen, de klas en ook de manier van werken. 

 • In de loop van het jaar zijn er individuele oudercontacten. 

 • De leerkracht maakt tijd voor je in de loop van het schooljaar.

 • Je brengt je kind naar school. 

 • Je brengt je kind op tijd naar school. Te laat zijn stoort heel de klas! 

 •  

 • Komt je kind niet naar school? Je verwittigt de school voor 9u ’s morgens.

 •  

 •  Problemen? Vertel het ons en we zoeken, samen met het CLB naar een oplossing. 

Positief engagement ten aanzien van onderwijstaal.

school.png
ouders.png
 • Je stimuleert je kind om Nederlands te leren. Enkele tips om dit makkelijker te maken:

 • volg extra lessen Nederlands

 • laat je kind in zijn vrije tijd iets doen in een club (vb sporten, dansen, knutselen,…)

 • laat je kind naar een jeugdbeweging gaan

 • ga naar de bibliotheek en lees leuke boeken

 • kijk naar een Nederlandstalig programma op TV

 • laat vriendjes komen spelen die ook Nederlandstalig zijn.

 • Jij praat Nederlands op school. Lukt dit niet, breng je een tolk mee. 

 • Wij praten Nederlands op school. We begeleiden je kind naar het zo goed mogelijk begrijpen en praten van het Nederlands.

 • Bij een oudercontact of een andere activiteit, praten wij Nederlands. 

Individuele leerlingenbegeleiding

school.png
ouders.png
 • Je volgt de ontwikkeling van je kind zelf ook op.

 • Je komt naar het overleg. De afspraken die we maken, volg jij ook mee op.

 • We volgen de ontwikkeling van jouw kind. Dit doen we via een leerlingvolgsysteem.

 • Als we merken dat je kind meer zorg nodig heeft, bespreken we dit met jou. 

 • De zorgleerkracht kan je kind extra aandacht geven en individueel begeleiden.

Als we ons beiden houden aan deze afspraken,
maken we er een fijn schooljaar van!

Goede samenwerking is:

waar we ons inzetten voor ’t welzijn van de kinderen

waar kwetsbaarheid en mildheid een plaats hebben

 

Goede samenwerking is:

waar ouders voor de school supporteren

waar bemoedigende woorden worden gezegd

waar mensen elkaar helpen

 

Laat ons goed samenwerken!

2. Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. 

De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd:

 • De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten. 

 • Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Voor de volledige tekst rondom inschrijvingen, download het schoolreglement.

3. Ouderlijk gezag

 • Zorg en aandacht voor het kind

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

 • Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

 • Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

Dit houdt in: afspraken i.v.m. agenda, gimme, maar ook met oudercontacten.

 • Co-schoolschap

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.  

4. Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in de kleuterschool na een instapdatum).

 

5. Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4)

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid. 

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. 

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kind onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor 9u. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kind kunnen verhogen.

Voor de volledige tekst rondom afwezigheden, download het schoolreglement

6. Onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5)

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voor alle voorwaarden en afspraken rondom 'Onderwijs aan huis, download het schoolreglement.

7. Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra-murosactiviteiten)

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.

Via de infoavonden informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden voorzien.

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school.

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn.

8. Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs
(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

Lees de volledige procedure, download hiervoor het schoolreglement.

9. Protocol i.v.m. gewenst gedrag op onze school

Ons pedagogisch project zegt dat we een geluksschool en vriendenschool willen zijn. We leven en leren met velen samen.  

In onze mini-maatschappij zijn afspraken heel belangrijk.  Op deze manier creëren we respect en ruimte voor iedereen om te groeien en bloeien op ieders tempo.

De samenwerking van kinderen, ouders, leerkrachten en externen is de basis voor een positieve ontwikkeling van de hieronder beschreven stappen.

Samen staan we sterk.

Stap 1     Werken aan een positief school- en klasklimaat.

In onze school werken we elk schooljaar een thema uit dat aansluit bij de socio-emotionele ontwikkeling van onze kinderen en dat bijdraagt aan een veilig schoolklimaat.  (zie actieplan jaarthema)

Bij het begin van het schooljaar maken we duidelijke afspraken op schoolniveau : speelplaats, gang, refter, fietsenkelder, toiletten, uitstappen, …

Een gevarieerd spelaanbod op de speelplaats draagt bij tot het welbevinden. 

De klasleerkracht zet in op een goede klassfeer en het welbevinden van de leerlingen.  Leerkrachten en leerlingen maken samen klasafspraken en zorgen ook voor de naleving hiervan.

Stap 2     Met vallen en opstaan…

Kleine, binnen de grens vallende misstapjes bespreken we met de leerling(en) en de (betreffende) leerkracht of toezichter.

Voor leerlingen die het moeilijk hebben met het naleven van de afspraken volgt de leerkracht zijn/haar persoonlijk stappenplan om als ‘eerste-lijns-zorger’ positief gedrag te stimuleren.  

Stap 3 SoEmo-ondersteuning (= sociaal-emotionele ondersteuning)

Indien er zich socio-emotionele zorgen voordoen en de klasleerkracht dit onvoldoende kan opvangen, bespreken we dit op een intern overleg met de zorgleerkracht.

In overleg met de leerkracht kunnen er interventies opgestart worden al dan niet begeleid door de SoEmo-leerkracht. 

Stap 4 Grens-over-plan

Soms overtreedt een kind de gedragsregels zodanig dat er sprake is van ‘over de grens gaan'.

Wat kan echt niet op onze school?

 • geweld gebruiken naar anderen, grof taalgebruik, spullen stuk maken.

 • niet luisteren naar een volwassene.

 • zo erg storen dat de groep niet goed meer kan werken.

Wie iemand pijn doet, onbeleefd is, iets stuk maakt, niet kan luisteren, de groep erg stoort,

moet in time out:

 • 1e  keer : gele sticker in de agenda

  • Het kind heeft 1 dag geen speeltijd.  Tijdens de pauzes neemt het kind plaats in de gang aan het bureel van de directie onder toezicht van een leerkracht.

  • De directie tekent de agenda.  

  • De ouders handtekenen de agenda.

  • De volgende dag controleert de klasleerkracht de agenda.

  •  

 • 2e keer: oranje sticker in agenda

  • Het kind heeft 2 dagen geen speeltijd.  Tijdens de pauzes neemt het kind plaats in de gang aan het bureel van de directie onder toezicht van een leerkracht.

  • De directie tekent de agenda.  

  • De ouders handtekenen de agenda.

  • De volgende dag controleert de klasleerkracht de agenda.

  •  

 • 3e keer: rode sticker in agenda

  • Het kind heeft 1 volledige week geen speeltijd.  Tijdens de pauzes neemt het kind plaats in de gang aan het bureel van de directie onder toezicht van een leerkracht.

  • De directie tekent de agenda.  

  • De klastitularis telefoneert naar de ouders om een afspraak te maken voor een gesprek.

  • De ouders handtekenen de agenda.

  • De volgende dag controleert de klasleerkracht de agenda.

  • De klastitularis en de zorgleerkracht of SoEmo-leerkracht stellen samen met het kind en de ouders een herstelplan op. Dit wordt genoteerd op een groene kaart.

Voor het 1e  en 2de  leerjaar gebruiken we enkel gele stickers.  Na het krijgen van 3 gele stickers volgt een gesprek met de ouders, het kind en de klasleerkracht en wordt een herstelplan opgesteld.

 

Stap 5 Een grens té ver

Uitzonderlijk is het gedrag van een leerling zo grensoverschrijdend dat externe hulp noodzakelijk is om de veiligheid, respect en ruimte voor iedereen op school te bewaken.

Lees de volledige procedure, download hiervoor het schoolreglement

Goede samenwerking is…

waar we ons inzetten voor het welzijn van kinderen

waar kwetsbaarheid en mildheid een plaats hebben

waar mensen naar elkaar luisteren

waar mensen op zoek gaan naar mogelijkheden.

10.Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8) 

Voor de volledige lijst met onkosten, download het schoolreglement.

 

Wijze van betaling

Ouders krijgen 10 maal per schooljaar een rekening. Deze worden via de kinderen meegegeven naar huis. Op termijn zullen deze elektronisch, via mail, doorgestuurd worden. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. 

We verwachten dat de rekening betaald wordt via domiciliëring of overschrijving.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Bij wie kan je terecht in verband met betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag. 

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

11.Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9)

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens het jaarlijkse schoolfeest.

         

12. Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. 

Voor de bepalingen hieromtrent, download het schoolreglement

13. Welzijnsbeleid

Preventie

Onder leiding van de preventieadviseur wordt een preventiebeleid gevoerd. Alle leerlingen en gebruikers alsook de bezoekers van het schoolgebouw dienen stipt mee te werken aan de geplande en onverwachte evacuatieoefeningen.

Voor een veilig gebruik van het schoolgebouw en de speelpleinen worden richtlijnen aangebracht. Deze richtlijnen zijn een verplichting voor alle gebruikers.

Verkeersveiligheid

De weg van en naar school verloopt door een steeds drukker wordend verkeer. De kortste weg naar huis is de beste, maar de veiligste nog beter! Stuur uw kind niet te vroeg alleen op pad. Wanneer met de fiets naar school gekomen wordt, kan dit enkel met een fiets die 100% in orde is.

In samenwerking met de verkeerscel van de gemeente werkt de school aan een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

Het goede voorbeeld van volwassenen in het verkeer is de beste manier om kinderen op te voeden tot verantwoordelijke weggebruikers.

De kinderen nemen alle verkeersregels in acht op weg van en naar school en passen deze correct toe. De fietsers dragen zorg voor hun fiets en controleren regelmatig met de hulp van hun ouders of de fiets voldoet om veilig te fietsen.

Tijdens de wintermaanden stimuleren we de kinderen om een fluo-hesje te dragen. Ook raden we de kinderen aan om een fietshelm op te zetten.

Voor de reglementering parkeren rondom de school, download het schoolreglement

Medicatie en andere medische handelingen

 • Medicatiegebruik

  • Je kind wordt ziek op school 

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen. 

Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.

 • Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren 

Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Je kan ons dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. 

 • Andere medische handelingen 

Je kan ons vragen om uitzonderlijk andere medische handelingen te stellen. We gaan dan na of we de gevraagde handelingen, binnen een kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat samen met je behandelende arts of verpleegkundige. We werken daarvoor individuele afspraken uit. 

 • Besmettelijke ziekten

Ouders hebben meldingsplicht bij elke besmettelijke ziekte waarvoor maatregelen kunnen nodig zijn.

Een kind met koorts hoort niet thuis op school. 

De huis-/kinderarts die een ziekte vaststelt, zal u zeggen of u de schooldirectie moet verwittigen. 

Voor “luizen” wordt in onze school een beleidsplan opgesteld.

Voor het volledige stappenplan bij ongeval of ziekte, download het schoolreglement

Rookverbod

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.

Ongevallen en verzekeringen

Uitgangspunt van de schoolverzekering is het gehele schoolleven: de lesactiviteiten, sportactiviteiten, schoolreis, (meerdaagse) uitstappen, schoolfeest, de activiteiten die de school organiseert samen met de ouderraad.

Voor meer info omtrent verzekeringen, download het schoolreglement

14. Afspraken en leefregels

Gedragsregels

Wij eisen dat onze leerlingen blijk geven van een voorname houding, een gedrag dat getuigt van wellevendheid en beleefdheid, en een correct taalgebruik binnen als buiten de school. Dit verwachten we van de leerlingen onder elkaar, van leerlingen tegenover volwassenen maar ook van leraren tegenover kinderen en ouders.

Vrijpostig of uitdagend gedrag wordt niet aanvaard in de school, noch op de speelplaats of aan de poort. Fysiek geweld is uiteraard in alle omstandigheden uit den boze.

We spreken Nederlands in de school. Ook anderstalige kinderen doen dit uit respect voor hun medeleerlingen.

In de gangen en klasrijen wordt stilte in acht genomen.

Voor alle afspraken en gedragsregels, download het schoolreglement

Kleding

Gezien onze bezorgdheid om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van uw kind en de voorname uitstraling van onze school, vragen wij u aandacht te hebben voor de volgende punten:

 • Graag zien wij uw kind naar school komen met aangepaste kledij en schoeisel. Hieronder verstaan wij: vaste schoenen (geen slippers, geen hoge hakken), geen vrijetijdskledij zoals blote buik, superkorte shorts en kleedjes. De regel is ‘handen naast het lichaam, kledij komt onder de vingers’, geen spaghettibandjes.

 • Geen sportkledij tenzij bij speciale gelegenheden, geen geverfde haren, geen piercings.

 • Wanneer oorringen bij een ongeval de oorzaak zijn van een ernstig lichamelijk letsel, kan de school hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden.

 • Tijdens de gym- en/of zwemlessen dienen de leerlingen met lang haar dit samen te binden; veiligheidshalve dienen de leerlingen zich vooraf te ontdoen van ringen, armbanden, oorringen uurwerken.

Persoonlijke bezittingen

Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden voor wat er op school essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals elektronisch speelgoed, luxespelletjes, thuis gelaten. De leerlingen brengen ook geen boeken of geschriften mee waarvan de inhoud onverzoenbaar is met het opvoedingsproject van de school.

Juwelen of gadgets: deze voorwerpen mogen de veiligheid niet in het gedrang brengen. De school beslist of iets veilig is of niet. Verlies of beschadiging zijn steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Indien het nodig is geld mee te brengen, zullen de leerkrachten één van de ouders schriftelijk verwittigen. Bovendien wordt geld nooit achtergelaten in jassen of schooltassen.

Indien er een GSM of smartphone wordt meegebracht naar school moet deze gedurende de ganse schooldag en tijdens de nabewaking bij de leerkracht/toezichter in bewaring gegeven worden.

Indien er toch materiaal van thuis wordt meegebracht, wordt dit best voorzien van de naam van de eigenaar. De school kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of verdwijning van persoonlijk materiaal.

Milieu op school

Wij bouwen aan een milieuvriendelijke school. Afval wordt zoveel als mogelijk vermeden. Waar we kunnen, maken we gebruik van glazen flesjes en herbruikbare bekers. Tussendoortjes worden meegebracht naar school in herbruikbare doosjes zonder papiertjes. Ook de boterhammendoos bevat geen aluminiumfolie. Ook voor de drankjes wordt gestreefd naar duurzame verpakkingen. Blikjes zijn verboden op school.

Waar het mogelijk is verplaatsen de klasgroepen zich te voet of met de fiets tijdens de leeruitstappen.

Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.

Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

Voor meer details, download het schoolreglement

Afspraken rond pesten

Ons antipestplan kan u vinden op deze website onder 'Visie', 'stop Pesten'.

Afspraken rond

 • bewegingsopvoeding,

 • zwemmen,

 • huiswerk, agenda,

 • hulp van ouders en grootouders,

 • drank en snoepgebruik

Voor meer details, download het schoolreglement

15. Leerlingenevaluatie

Het rapport is enerzijds de weergave van de toetsresultaten en anderzijds een (zelf)evaluatie van deleef- en leerhouding op school. Een algemeen percentage wordt niet toegekend omdat dit geen representatief beeld geeft van het presteren van de leerling. Bovendien hecht het schoolteam meer belang aan individuele leerwinst dan aan onderlinge competitie en rangschikkingen.

Afspraken:

De ouders overlopen elk rapport samen met hun kind.

De ouders handtekenen het rapport en de leerlingen brengen het rapport terug mee naar school volgens de afspraak die in de klas gemaakt wordt.

De leerlingen worden breed geëvalueerd. Naast het beoordelen en interpreteren van toetsresultaten worden zoveel mogelijk factoren in het functioneren van het kind bekeken om de vorderingen te verwoorden. Deze factoren hebben te maken met aanleg, talenten, kwaliteiten, groeikansen, sterktes en zwaktes.

In de rapporten lezen de ouders en leerlingen resultaten, evaluaties en beoordelingen van de leeractiviteiten. Ook de manier waarop de leerling in de klasgroep functioneert en hoe hij omgaat met taken en opdrachten worden weergegeven in het rapport.

Tijdens de oudercontacten wordt dit aan de ouders voorgelegd.

 

Indien u de klastitularis van uw kind tussendoor ook nog graag wil spreken kan dat zeker. Gelieve dit via een afspraak te plannen tijdens de turnles, voor of na de lessen. Tijdens de lesuren is dit moeilijk en storend voor de andere leer­lingen.

 

Dank voor uw begrip!

De directie is steeds bereid eventuele problemen met u te bespre­ken en op te lossen. 

U bent steeds welkom in het gemeenschappelijk directiebureel. 

16. Leerlingenbegeleiding

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. Dit doen wij door uw kind op te volgen aan de hand van een leerlingvolgsysteem en door uw kind te observeren. De vaststellingen en bevindingen worden regelmatig besproken tijdens overlegmomenten met de betrokken leerkrachten.

Wanneer de school het nodig acht om verdere stappen te zetten dan de brede basiszorg, wordt in samenspraak met de ouders beroep gedaan op het CLB en het ondersteuningsnetwerk waarvan u de gegevens vindt bij de algemene informatie van dit schoolreglement. Ook als ouder heeft u het recht om de hulp van het CLB en het ondersteuningsnetwerk in te roepen.

Bij de directie en/of de zorgleerkrachten kunt u terecht voor meer informatie. 

U bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring).

U kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

17. Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden (zie punt 4.7 infobrochure onderwijsregelgeving)

Voor alle afspraken i.v.m. revalidatie en logopedie tijdens de uren, download het schoolreglement

18. Privacy (zie punt 10 infobrochure onderwijsregelgeving)  

 • Welke informatie houden we over je bij?

 • Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

 • Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …) 

 • Recht op inzage, toelichting en kopie

Alle informatie vindt U onderaan elke website pagina, en ook in het volledige schoolreglement.

19. Participatie

Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Ouderraad

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

20. Klachtenregeling

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur/voorzitter schoolbestuur.

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie.

 

Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Voor het volledige protocol en de voorwaarden, download het schoolreglement.

21. Infobrochure onderwijsregelgeving

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’.

Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar boven op deze pagina. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via gimme en op www.dekrinkel.be.


Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document.