top of page

Huiswerkbeleid : de krinkel

Waarom kiezen we voor huiswerk?


Huiswerk bestaat uit het verwerken en verdiepen van de leerstof.

Het aanleren gebeurt in de klas, het herhalen en verder automatiseren kan in de klas, maar ook thuis gebeuren.

Door o.a. het huiswerk willen we een brug slaan tussen de school en thuis. Op die manier kunnen ouders het leerproces van hun kinderen opvolgen.

Huiswerk kan kinderen helpen om zelfstandig te leren werken, om te leren plannen en om met regelmaat te leren werken.

Om de kinderen zo zelfstandig mogelijk aan de slag te laten gaan, kiezen we ervoor om te vertrekken vanuit leerstof die de kinderen reeds beheersen.

Doordat we ervoor zorgen om huiswerk op maat te geven, kunnen huistaken soms verschillend zijn. Sommige kinderen krijgen wat verdiepende oefeningen, terwijl andere kinderen zich nog wat meer focussen op de basisleerstof.

Wat zijn de verwachtingen naar ouders toe?

Algemeen

Het werkt motiverend wanneer ouders een positieve ingesteldheid ten aanzien van het huiswerk uitstralen. Toon interesse in het dagelijks gebeuren op school.

Motiveer jullie kind en moedig het aan.

Als ouder kan je een handje meehelpen door te zorgen voor goede omstandigheden waarin het kind zijn huiswerk kan maken. Het is hierbij belangrijk om een duidelijke structuur aan te bieden. Maak er de goede gewoonte van om voor een vast tijdstip en een vaste plaats te kiezen. Zorg ervoor dat deze plaats rustig, veilig, gezellig en geordend is.

Voor het huiswerk

Controleer samen met je kind dagelijks de agenda en huiswerkmap.
Om het kind een duwtje in de rug te geven, kan het helpen om samen te kijken of alles aanwezig is dat het kind nodig heeft.

Tijdens het huiswerk

Het is de bedoeling dat jullie kind het huiswerk zelf maakt! Dat jij in de buurt bent, kan soms helpen voor je kind om bij de taak betrokken te blijven. Omdat we kiezen voor huiswerk op maat, willen we vooral inzetten op het zelfstandig werken.

Het is niet de bedoeling dat je als ouders het nog eens gaat uitleggen wanneer je kind vastloopt. Dat kan soms voor verwarring zorgen en het geeft ons geen duidelijk beeld of je kind de leerstof goed beheerst. 

Blijf rustig en zet vooral het kind niet onder druk.

Wat jullie wel kunnen doen is het kind troosten en samen de afspraken bekijken hoe je kind aan de juf of meester kan laten weten waar het moeilijk liep (zet een vraagteken daar waar het niet lukte). Deze info is van groot belang voor de leerkracht. Ofwel zal de leerkracht de leerstof nog eens uitleggen, ofwel bekijkt hij/zij samen met jullie kind hoe het komt dat de taak niet gelukt is.

Om de communicatie hieromtrent vlot te laten verlopen, is de agenda een zeer geschikt communicatiemiddel.

Na het huiswerk

Na de taak kan je je kind wel aansporen om te controleren of alle taken gemaakt zijn.
Samen nakijken en verbeteren is echt niet nodig.

Je kan wel samen met je kind de agenda overlopen en erover waken dat alles terug in de boekentas terecht komt.

Het is ook niet nodig om nog extra huiswerk of oefeningen te geven. De leerkrachten weten wat nodig is en wanneer het genoeg is. Je kind heeft er vaak al een heel drukke dag opzitten en heeft ook nood aan beweging, ontspanning... zelfs af en toe aan eens niets doen!

Wat verwachten we van de kinderen in verband met huiswerk?

We verwachten van onze leerlingen dat ze een inspanning leveren om het huiswerk te maken. We zorgen voor maatwerk (niet te veel) en op die manier kunnen de kinderen thuis tonen wat ze kunnen.

Kinderen werken volgens de afspraken in de klas.

Ze werken ordelijk en duiden aan wanneer ze met iets klaar zijn.

Wanneer iets niet lukt, dan blijven ze rustig en vertellen dit aan mama of papa. Samen wordt er dan bekeken hoe ze dit communiceren naar de leerkracht. De kinderen mogen een vraagteken zetten daar waar ze vastliepen.

Hoeveel tijd mag een kind maximaal besteden aan het huiswerk?

(zonder het leren van lessen)

De leerkracht kan huiswerk geven op maandag, dinsdag en donderdag (1e t.e.m. 4e lj.)

In het vijfde en het zesde kan dat van maandag t.e.m. vrijdag.

 • Eerste leerjaar:

  • 10-15 minuten

 • Tweede leerjaar: 

  • Maximum 15-20 minuten

 • Derde leerjaar: 

  • Ongeveer 15 minuten, max. 30 minuten; 3x/week

 • Vierde leerjaar: 

  • 15 minuten tot een half uur

 • Vijfde leerjaar: 

  • Maximum 50 minuten

 • Zesde leerjaar: 

  • Maximum 60 minuten

 

Huiswerk niet gemaakt...wat nu?

Ons hoofddoel is om kinderen zelfstandig aan het werk te krijgen.

Lukt dit niet:

 • Proberen we dit snel op het spoor te komen bij het begin van de lesdag

 • Gaan we samen op zoek naar de oorzaak.

 • Bieden we het kind een oplossing aan (bv: studie op school).

 • Betrekken we zo vlug mogelijk de ouders om het probleem op te lossen.

 

Als team engageren wij ons om te blijven zoeken naar de oorzaak en in gesprek te gaan met het kind om oplossingen te vinden om dit probleem te vermijden. We willen zo snel mogelijk de ouders betrekken wanneer het probleem zich blijft voordoen.

 

 

Ons engagement

Op de infoavond van de klas worden duidelijke afspraken gemaakt rond huiswerk.

De leerkracht legt uit wanneer er huiswerk wordt gegeven, wanneer het klaar moet zijn, de tijdsduur van het werk, het basismateriaal dat nodig is om een taak te maken en welke maatregelen we nemen bij het veelvuldig ‘niet maken’.

Ook voor het instuderen van de leervakken worden duidelijke richtlijnen gegeven op de infoavond.

Binnen de klasuren wordt er gewerkt aan ‘leren leren’ en hoe een huistaak maken.
Het huiswerk wordt in de klas uitgelegd zodat de kinderen zelfstandig aan de taak kunnen beginnen.

Wanneer er problemen zijn met het huiswerk is het de taak van de leerkracht en de ouders om de gepaste oplossing te zoeken.

Kinderen die in de nabewaking blijven krijgen de kans om hun huiswerk in stilte te maken.

Er is geen studiebegeleiding.

bottom of page