top of page

 

1. Contact met de school

We trachten zoveel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vindt U onze contactgegevens, aarzel niet om ons te contacteren. 

Directeur

De krinkel 1 en krinkel 2: Mevr. Ann Vandenbussche

Instellingsnummer 011254

Instellingsnummer 011247

Telefoon : 03 252 76 03

dekrinkel1@ksas.be 

Secretariaat

Mevr. Ann Dieryckx Visschers en Mevr. Cindy Delombaerde

 

Telefoon : 03 252 76 03

secretariaat@dk.ksas.be

 

Zorgcoördinator

Leerjaar 1 - 4 : Mevr. Lindsay Cleys

lindsaycleys@ksas.be

 

Leerjaar 5 en 6 : Mevr. Hilde Van Broeck

hildevanbroeck@ksas.be

Lerarenteam

Neem hiervoor gerust een kijkje via de link 'Schoolinfo : 'Wie is wie?'

Preventieadviseur

 

Scholengemeenschap

Katholieke Scholen aan de Schelde (KSAS)

Algemeen directeur : Geert De Corte

 

Telefoon : 0476 34 70 38

geertdecorte@ksas.be

Schoolbestuur

Voorzitter : Hugo Ruymbeke

KSAS VZW

Langestraat 14

9150 Kruibeke

hugoruymbeke@ksas.be 

Website van de school

www.dekrinkel.be

+ info via het ouderplatform

2. Organisatie van onze school

De lessen gaan door :  

van 08u30 tot 12u05

van 13u25 tot 15u25 

De schoolpoort wordt geopend om 8u en om 13u10.

Toezicht op school: 8u00 tot 15u35

 

Woensdagnamiddag is er geen les.

 

Speeltijden in de voormiddag:

voor 1ste, 2de en 3de leerjaar van 10u10 tot 10u25

voor 4de, 5de en 6de leerjaar zijn van 10u35 tot 10u50

 

Speeltijden in de namiddag:

voor 1ste, 2de en 3de leerjaar van 14u30 tot 14u45

voor 4de, 5de en 6de leerjaar van 15u10 tot 15u20

 

Voor de goede gang van zaken is het nodig dat alle kinderen steeds tijdig op school aanwezig zijn.

 

Ouders verwittigen de school via bovenstaande link voor 9 uur bij afwezigheid van hun kind.

 

Opvang : 

Voor- en naschoolse opvang : 

Vooropvang : vanaf 7 uur tot 8 uur.

Na-opvang : van 15:30 uur tot 18:00 uur, woensdagmiddag van 12:10 uur tot 18:00 uur

-> Plaats : refter Lagere School

-> Vergoeding : 

Vooropvang : €2

Na-opvang : Vanaf 16 uur betaalt U voor elke begonnen uur €2.

Woensdagnamiddag : Voor elke begonnen uur betaalt U €2.

-> Op vrije dagen is er geen opvang.

Verantwoordelijke(n) : 

Vooropvang : Cathy

Na-opvang : Annemieke, Nathalie en Ela

Het toezicht door de school begint om 8 uur. Er is toezicht op de speelplaats tot 15:35. 

De leerlingen die voor 8 uur op de speelplaats worden afgezet, moeten naar de opvang. 

De leerlingen hebben voor en na deze uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn. 

Middagopvang : 

Uren : van 12:05 uur tot 13:30 uur

-> Plaats : refter Lagere School 

-> Vergoeding : 

Op school : middagtoezicht €1 per dag/kind.

Verantwoordelijken : 

Op school : leerkrachten in beurtrol + Nathalie en Marina + vrijwilligers.

Vakanties : 

U vindt de vakantiedagen van elk schooljaar via de link op de hoofdpagina van schoolinfo. 

3. Samenwerking

Met de ouders : 

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Contactpersonen voor een afspraak :  

Mevr. Veroniek De Wilde

dekrinkel1@ksas.be 

Mevr. Ann Vandenbussche

dekrinkel2@ksas.be 

Ouderrraad: Rinkelraad

Voorzitter : Evi Present

ouderraad@dk.ksas.be 

De volledige lijst van de leden van de ouderraad is beschikbaar op het secretariaat. 

Met de leerlingen : 

Leerlingenraad : De leerlingenraad is voorlopig nog niet van toepassing. 

Met externen : 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met het CLB Waas en Dender : 

Contactpersoon: Onthaalteam Beveren

Adres: Ciamberlanidreef 80A

9120 Beveren Waas

Telefoon: 03 316 20 20

Mail: beveren@vclbwaasdender.be

www.vrijclb.be/vrij-clb-waas-en-dender


Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van je kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Ook tegen de overdracht van een gemotiveerd verslag of verslag kun je je niet verzetten. In principe worden gemotiveerde verslagen en verslagen bijgehouden in IRIS-CLB online. 

 

Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op de website van CLB.

Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk De Accolade Waas en Dender.

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders: 

www.deaccolade.be 

Luikstraat 69 

9160 Lokeren.

Nuttige adressen

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 

Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 08 72


klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

Commissie inzake Leerlingenrechten

Vlaamse Overheid

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten


t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel
02 553 93 83

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

 

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)

Commissie zorgvuldig bestuur


Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 98

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

 

Samen schoolmaken is een inspirerend gebeuren !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
bottom of page